Current Members

Prof. Dr. Shigeki Kuwata (Ritsumeikan U)
Prof. Dr. Yoshihito Kayaki

Ryo Watari

Yuzuki Ito